โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารคลังสินค้า บางนา-ตราด กม.19

เจ้าของงาน: บริษัท ไพโอเนียร์ โลจิสติก จำกัด
ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ: ควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจาก บริษัท ไพโอเนียร์ โลจิสติกส์ จำกัด ให้ดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารคลังสินค้า ในพื้นที่ติดถนนบางนา-ตราด กม. 19 จ.สมุทรปราการ  โดยงานก่อสร้างประกอบด้วยอาคารคลังสินค้าและอาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง งานระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ งานถนนและลานจอดรถ รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 7,600 ตารางเมตร