Commercial Building

โครงการอาคารสำนักงานและอาคารเก็บสินค้า ABSS

เจ้าของงาน: บริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาส์เซอร์ จำกัด
ผู้ดำเนินการ:
บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ:
จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาส์เซอร์ จำกัด ให้จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังสินค้า รวมงานระบบสาธารณูปโภค งานที่จอดรถ งานถนนและรั้ว ตั้งอยู่ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

Read more

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ Endress & Hauser

เจ้าของงาน: บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
ผู้ดำเนินการ:
บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ:
จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด ให้จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังสินค้า รวมงานระบบสาธารณูปโภค งานที่จอดรถ งานถนนและรั้ว ในพื้นที่ติดถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลหมาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read more

โครงการก่อสร้าง Better Being Hospital

เจ้าของงาน: Better Being Hospital
ผู้ดำเนินการ:
บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ:
บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจาก Better Being Hospital ให้บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารห้องพักผู้ป่วย 4 ชั้น รวมถึงงานสระว่ายน้ำธาราบำบัดและลานเอนกประสงค์โดยรอบ งานร้านค้าห้องอาหาร (เรือนรับรอง) งานตกแต่งภายในอาคารห้องพักผู้ป่วย งานปรับปรุงตกแต่งภูมิสถาปัตย์ รอบอาคาร งานระบบสาธารณูปโภค และถนนทางเข้าหลัก ในซอยสุขุมวิท 36 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร

Read more

โครงการก่อสร้าง สิงห์ Club House และอาคารประกอบ จังหวัด ขอนแก่น

เจ้าของงาน: บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ผู้ดำเนินการ:
บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ:
บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจาก บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด ให้บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคาร Club House จำนวน 1 หลังอาคาร Driving  Range จำนวน 1 หลัง อาคาร Caddy จำนวน 1 หลัง รวมถึงงานถนน ระบบระบายน้ำ และงานสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 4,800 ตารางเมตรในจังหวัดขอนแก่น


Read more