โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ หมายเลข 2 และหมายเลข 3 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของงาน : บริษัท ศุกร์ตุลา จำกัด
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ศุกร์ตุลา จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด สำหรับการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหมายเลข 2 และหมายเลข 3 และอาคารประกอบ ของอ่างเก็บน้ำ ไทยโปโลคลับ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้โครงการปรับปรุงอ่าง เก็บน้ำ หมายเลข 3 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี