โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอย เทศบาลนครราชสีมา

เจ้าของงาน : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ได้ว่าจ้างบริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด สำหรับการบริหารและควบคุมงานระบบกำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลนครราชสีมา ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้