โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 3 ชั้น ซอยสุขุมวิท 62

เจ้าของงาน : บริษัท แอ็คเซิร์ฟ จำกัด
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท แอ็คเซิร์ฟ จำกัด  ให้บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 3 ชั้น ซอยสุขุมวิท 62  และงานภูมิสถาปัตยกรรม ตั้งอยู่พื้นที่ถนนสุขุมวิท ซอย 62 แยก 8-5