A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ โครงการแล้วเสร็จ COMMERCIAL BUILDING โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ Endress & Hauser

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ Endress & Hauser

เจ้าของงาน: บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

ขอบเขตบริการ: จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด ให้จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังสินค้า รวมงานระบบสาธารณูปโภค งานที่จอดรถ งานถนนและรั้ว ในพื้นที่ติดถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลหมาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี