A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ โครงการแล้วเสร็จ FACTORY & PHARMACEUTICAL PLANT อาคารเก็บสินค้าของบริษัท เมดิทอป จำกัด

อาคารเก็บสินค้าของบริษัท เมดิทอป จำกัด

เจ้าของงาน: บริษัท เมดิทอป จำกัด

ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

ขอบเขตบริการ: บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

 

บริษัท เมดิทอป จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าภายในซอยลาดพร้าว 71 (สังคมสงเคราะห์เหนือ 1) ถนนลาดพร้าว ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน สูง 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง  งานระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ งานปรับปรุงถนน ที่จอดรถ ทางเท้า และระบบระบายน้ำและบ่อพัก รวมเป็นพื้นที่กว่า 2,800 ตารางเมตร

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้รับการว่าจ้างสำหรับการบริหารโครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงาน ก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้