A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home ช่วงส่งมอบงานก่อสร้าง

ช่วงส่งมอบงานก่อสร้าง

 

ช่วงส่งมอบงานก่อสร้าง (Handover Phase)

 

• จัดทำรายงานความชำรุดบกพร่องของงานที่จะส่งมอบ (Defect List)

• ติดตามควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานนั้นให้คืนดี

• ตรวจสอบ As-built Drawing และเอกสารส่งมอบงาน (Handover Documentation) ของผู้รับเหมาก่อสร้าง และรวบรวมส่งให้ผู้ว่าจ้าง

• วางแผนงานหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และบริหารงานจัดส่งมอบห้องพักให้กับลูกค้าร่วมกับผู้ว่าจ้าง

• ช่วยเหลือผู้ว่าจ้างในการตรวจรับมอบพื้นที่ / ห้องพักกับลูกค้า

 

Our Services