A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ โครงการแล้วเสร็จ COMMERCIAL BUILDING โครงการก่อสร้าง Better Being Hospital

โครงการก่อสร้าง Better Being Hospital

เจ้าของงาน: –

ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

ขอบเขตบริการ: บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจาก Better Being Hospital ให้บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารห้องพักผู้ป่วย 4 ชั้น รวมถึงงานสระว่ายน้ำธาราบำบัดและลานเอนกประสงค์โดยรอบ งานร้านค้าห้องอาหาร (เรือนรับรอง) งานตกแต่งภายในอาคารห้องพักผู้ป่วย งานปรับปรุงตกแต่งภูมิสถาปัตย์ รอบอาคาร งานระบบสาธารณูปโภค และถนนทางเข้าหลัก ในซอยสุขุมวิท 36 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร