A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

โครงการ The Privacy ติวานนท์

เจ้าของงาน: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

ขอบเขตบริการ: ควบคุมงานก่อสร้าง

 

โครงการ The Privacy ติวานนท์ เป็นหนึ่งในโครงการกลุ่ม “The Privacy” ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นอาคารที่พักอาศัยสูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร รวมพื้นที่ประมาณ 8,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ ซอยติวานนท์ 50 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างของโครงการที่มีลักษณะพิเศษเป็นแบบ fully-precast ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้