A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ PM/CM Commercial Building โครงการอาคารพระผู้ปราบมาร อาคารหลังตะวันออก

โครงการอาคารพระผู้ปราบมาร อาคารหลังตะวันออก

เจ้าของโครงการ: มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

 

รายละเอียด: เป็นงานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 12 ชั้น (อาคารตะวันออก) ตั้งอยู่ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

ขอบเขตงาน: บริหารโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre-construction Phase) จัดการประกวดราคางานก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้าง