A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ PM/CM Commercial Building Hotel Bangkok Sukhumvit 29 (Hotel Forza)

Hotel Bangkok Sukhumvit 29 (Hotel Forza)

เจ้าของโครงการ: บริษัท ไทยมาเอดะ จำกัด

รายละเอียด: งานก่อสร้างอาคารสูง 28 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่โดยประมาณ 29,850 ตร.ม.

ขอบเขตงาน: ควบคุมงานก่อสร้าง