A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home Message from Executive Director

Message from Executive Director

Mr. Worapong Preecha,

 Managing Director

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด หรือ TEAM-CM เป็นบริษัทในเครือทีมกรุ๊ป เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปพร้อมๆ กันกับบริษัทในเครือทีมกรุ๊ป และจากความเชี่ยวชาญในงานบริการแบบครบวงจร ด้านวิศวกรรมก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐานแก่ภาคเอกชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้างที่เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เช่น อาคารพาณิชย์ สำนักงาน คอนโดมิเนียม รีสอร์ท โรงพยาบาล คลังสินค้า โรงงาน ศูนย์บริการ ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างทั้งในช่วงก่อนการก่อสร้าง ช่วงระหว่างการก่อสร้าง และช่วงส่งมอบงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ 

 

จากพันธกิจในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าจากการบริการของเราที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ด้วยคุณภาพ และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด บุคลากรเป็นหัวใจสำคัญ มีการเสริมความรู้สร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้แก่พนักงาน พร้อมทั้งเสริมการทำงานโดยการนำนวัตกรรมมาใช้ มี Application ในการตรวจสอบงานและรายงานผลได้แบบ Real Time สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้บริการงานที่ปรึกษามุ่งสู่การเป็นมืออาชีพด้านบริษัทที่ปรึกษา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างภาคเอกชนชั้นนำของประเทศและภูมิภาคต่อไป