A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home Project PM/CM Commercial Building โครงการ อาคาร 115 ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

โครงการ อาคาร 115 ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

เจ้าของโครงการ : วัดพระธรรมกาย

 

รายละเอียด : เป็นงานก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 89,323 ตร.ม. ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 

ขอบเขตงาน : บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง