อาคารเก็บสินค้าของบริษัท เมดิทอป จำกัด

เจ้าของงาน : บริษัท เมดิทอป จำกัด
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท เมดิทอป จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าภายในซอยลาดพร้าว 71 (สังคมสงเคราะห์เหนือ 1) ถนนลาดพร้าว ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน สูง 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง  งานระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ งานปรับปรุงถนน ที่จอดรถ ทางเท้า และระบบระบายน้ำและบ่อพัก รวมเป็นพื้นที่กว่า 2,800 ตารางเมตร

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้รับการว่าจ้างสำหรับการบริหารโครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงาน ก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้