งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของงาน : บริษัท สีฐานการแพทย์ จำกัด
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท สีฐานการแพทย์ จำกัดมีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมจำนวน 2 อาคาร ภายในบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลบนถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและจำนวนประชากรจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีลักษณะเป็นอาคารสูง 14 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารสูง 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งประกอบด้วยห้องพักผู้ป่วยใน 190 ห้อง ห้อง ICU 12 ห้อง และที่จอดรถสำหรับรถยนต์จำนวน 237 คัน รวมพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ หรือ 16,640 ตร.ม. และทีมกรุ๊ปจึงได้รับการมอบหมายให้จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโรงพยาบาลราชพฤกษ์