A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ โครงการแล้วเสร็จ Condominium & Housing โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 3 ชั้น ซอยสุขุมวิท 62

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 3 ชั้น ซอยสุขุมวิท 62

เจ้าของงาน: บริษัท แอ็คเซิร์ฟ จำกัด

ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

ขอบเขตบริการ: บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท แอ็คเซิร์ฟ จำกัด  ให้บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 3 ชั้น ซอยสุขุมวิท 62  และงานภูมิสถาปัตยกรรม ตั้งอยู่พื้นที่ถนนสุขุมวิท ซอย 62 แยก 8-5