A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

EYSE 43 Condominium

เจ้าของโครงการ: บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 7 ชั้น พื้นที่ 17,500 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง