A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

PITI SUKHUMVIT 101

เจ้าของโครงการ: บริษัท เสนา เอชเอชพี 6 จำกัด

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 27 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่รวม 12,000 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง