A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ PM/CM Residential Building Plum Condo สะพานใหม่ สเตชั่น

Plum Condo สะพานใหม่ สเตชั่น

เจ้าของโครงการ: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร พื้นที่ 30,000 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง