A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

The Privacy เรวดี

เจ้าของโครงการ: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 7 ชั้น จำนวน 3 อาคาร พื้นที่ 12,000 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง