A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home บริการ ด้านพลังงาน

บริการของทีมกรุ๊ป

ด้านพลังงาน

ด้วยประสบการณ์ถึงสี่ทศวรรษในงานวิศวกรรม ทำให้ทีมกรุ๊ปสามารถให้บริการในด้านนวัตกรรมพลังงานตั้งแต่เชื้อเพลิงฟอสซิล การพัฒนาพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ และการให้คำปรึกษาด้านวิกฤตพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาระบบพลังงาน น้ำมันและก๊าซ เชื้อเพลิงฟอสซิล เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานสะอาด

สาขาบริการ

พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

–   พลังงานจากถ่านหิน

–   พลังงานจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงาน

–   โรงไฟฟ้า

–   สายส่ง

–   ปิโตรเลียมและท่อส่ง

–   สถานีสูบถ่าย

–   ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมัน

–   คลังน้ำมัน

การอนุรักษ์พลังงาน

–   การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน

–   การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน

–   การบริหารจัดการพลังงาน

พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก

–   ไฟฟ้าพลังน้ำ

–    ก๊าซชีวภาพ / ชีวมวล

–   พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

–   การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิง

–   พลังงานจากของเสีย

–   พลังงานทางเลือกสำหรับการขนส่ง

–   พลังงานความร้อนร่วม

บริการที่ปรึกษาวิศวกรอิสระและการตรวจสอบทางวิศวกรรม

ผลงาน

  1. โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการนนทรี (ออกแบบรายละเอียด บริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง) : การไฟฟ้านครหลวง
  2. โครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 55 MW จังหวัดลพบุรี (ออกแบบรายละเอียด) : บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด
  3. โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมนวนคร ขนาด 110 MW (บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง): บริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด
  4. โครงการก่อสร้างอุโมงค์สายไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมต่อระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อยบางกะปิและสถานีต้นทางชิดลม
    • (ออกแบบรายละเอียด บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง) : การไฟฟ้านครหลวง
  5. โครงการคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลอุบล บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด
  6. โครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงกลั่นน้ำมัน คลังน้ำมัน และระบบรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ศึกษา สำรวจ ตรวจสอบ ประเมินงาน) : บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)