A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ PM/CM Residential Building โครงการ LIFE พระราม 4-อโศก

โครงการ LIFE พระราม 4-อโศก

เจ้าของโครงการ: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน

 

รายละเอียด: อาคารพักอาศัย สูง 39 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวน 1,237 ยูนิต พื้นที่ก่อสร้างรวมประมาณ 88,966 ตร.ม.

 

ขอบเขตงาน: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และงาน BIM Manager