A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

โรงงาน SEN-EN

เจ้าของงาน: บริษัท ซัน-เอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

ขอบเขตบริการ: บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

 

บริษัท ซัน-เอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิต นำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนยานพาหนะและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิดทุกประเภท มีความประสงค์จะก่อสร้างโรงงานเพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจ ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตนคร ชลบุรี ประกอบด้วย อาคารโรงผลิตและสำนักงาน สูง 1 ชั้น จำนวน 1 งานระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ งานถนน ที่จอดรถ

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้รับการว่าจ้างสำหรับการบริหารโครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงาน ก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วาง ไว้