A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Chambers Onnut

เจ้าของโครงการ: บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร พื้นที่ 28,800 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง