A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Life Ladprao

เจ้าของโครงการ: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 46 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และสูง 47 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่รวม 118,000 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง