A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Life Sathorn Sierra

เจ้าของโครงการ: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 40 ชั้น พื้นที่ 121,500 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง รวมงาน BIM Manager