A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

The Room Phyathai

เจ้าของโครงการ: บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 38 ชั้น พื้นที่ 45,000 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง