A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home Project Quantity Surveyor The Tree Dindeang

The Tree Dindeang

เจ้าของโครงการ: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 8 ชั้น

ขอบเขตงาน: QS สำรวจปริมาณและราคา บริหารต้นทุนโครงการ