A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home กิจกรรม

กิจกรรม

โครงการ “ศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ” ครั้งที่ 6

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ และทีมกรุ๊ป ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรมโครงการ “ศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ” ครั้งที่ 6 เปิดโลกวิศวกรสานฝันให้แก่ เยาวชนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์ (น.ว.) จ.นครสวรรค์ จำนวน 42 คน ได้รู้และเข้าใจถึงลักษณะวิชาชีพ โดย ดร.ชฎิล จุฑาจินดาเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการบุคลากร ทีมกรุ๊ป ให้เกียรติมาต้อนรับและเป็นวิทยากรในหัวข้อ “เปิดโลกวิศวกร” พร้อมตอบข้อซักถามร่วมกับวิศวกรรุ่นพี่ศิษย์เก่า น.ว. พนักงานทีมกรุ๊ปที่มีภูมิลำเนา จ.นครสวรรค์ ที่มาร่วมให้ความรู้ความเข้าใจและแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง และทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

มอบทุนการศึกษา 2/2560 ในเขตจังหวัดนครนายก

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป และกรรมการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม “มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560” กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน และร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ แจกขนมของขวัญ ให้แก่น้องๆ นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน วัดท่าชัย วัดวังยายฉิม และโรงเรียนวัดหุบเมย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ปันรักให้น้อง...ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน รามอินทรา

ทีมกรุ๊ป ครบรอบปีที่ 39 ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ โดยดร.สิรินิมิตร บุญยืน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนเมนท์ จำกัด และกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำคณะพนักงานจิตอาสาไปปันน้ำใจมอบเงินทุนสนับสนุน บริจาคสิ่งของ ให้แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพฯ และแวะเยี่ยมให้กำลังใจ เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) โดยมีนางสาวจันทร์เพ็ญ เนื้อนวล หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ และนางสาวดวงหฤษฎ์ ภูแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

TEAM Kids สานต่อที่พ่อทำ” เรื่อง “รู้รักษ์พลังงาน”

การศึกษาไม่ได้จำกัดเฉพาะในห้องเรียน รู้รักษ์พลังงานใช้อย่างรู้คุณค่า ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรม “TEAM Kids สานต่อที่พ่อทำ” เรื่อง “รู้รักษ์พลังงาน” ให้แก่เยาวชนระดับชั้น ป. 5-6 โรงเรียนในเขตพื้นที่ จ.นครนายก และ จ.นครสวรรค์ ที่ทีมกรุ๊ปให้การอุปถัมภ์ โดยน้อมนำเอาคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางปฏิบัติ นายพีรวัธน์ เปรมชื่น กรรมการ ทีมกรุ๊ป และรองประธานกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ให้เกียรติเปิดโครงการที่ รร.วัดท่าด่าน จ.นครนายก โดยมีเยาวชนจำนวน 106 คน จาก รร.วัดท่าด่าน รร.วัดท่าชัย รร.วัดหุบเมย และ รร.วัดวังยายฉิม เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจากนายสายัณห์ คะเชนทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง พร้อมคณะวิทยากรจาก กฟผ. มาร่วมกิจกรรมและจัดการบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชนร่วมกับวิทยากรของทีมกรุ๊ป ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกิจกรรมฐานความรู้เสริมทักษะให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำหรับเขตพื้นที่ จ.นครสวรรค์ จัดที่ รร.วัดบ้านมะเกลือ มีเยาวชนเข้าร่วม 106 คน จาก รร.วิชาวดี รร.วัดเขามโน รร.วัดบ้านมะเกลือ และ รร.วัดศรีสวรรค์สังฆาราม โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ ควงยุตมงคล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ และนายวิโรจน์ สุวรรณสัมฤทธิ์ วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง กฟผ. ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

มอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560

ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพเด็กไทยให้พัฒนาตนเอง ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส และมอบเงินทุนสนับสนุนให้แก่ 10 โรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ของทีมกรุ๊ปมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 12 ปี โดยจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 ในเขตพื้นที่ จ.นครนายก 4 แห่ง ได้แก่ รร.วัดท่าด่าน รร.วัดท่าชัย รร.วัดวังยายฉิม และ รร.วัดหุบเมย และในเขตพื้นที่ จ.นครสวรรค์ 5 แห่ง ได้แก่ รร.วิชาวดี รร.วัดเขามโน รร.วัดบ้านมะเกลือ รร.วัดศรีสวรรค์สังฆาราม และ รร.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 16 และ 30 พฤศจิกายน 2560 ตามลำดับ<br /> และเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ยังได้มอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียนให้แก่ รร.วัดนวลจันทร์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนวลจันทร์ด้วย

ปันรักให้น้อง...ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน รามอินทรา

ทีมกรุ๊ป ครบรอบปีที่ 39 ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ โดยดร.สิรินิมิตร บุญยืน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด และกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำคณะพนักงานจิตอาสาไปปันน้ำใจมอบเงินทุนสนับสนุน บริจาคสิ่งของ ให้แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพฯ และแวะเยี่ยมให้กำลังใจ เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) โดยมีนางสาวจันทร์เพ็ญ เนื้อนวล หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ และนางสาวดวงหฤษฎ์ ภูแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมการประกวดวาดภาพนี้เพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

ทีมกรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพเยาวชนระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) ให้กับนักเรียนโรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน โรงเรียนวัดท่าชัย โรงเรียนวัดวังยายฉิม และโรงเรียนวัดหุบเมย และจังหวัดนครสวรรค์ 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเขามโน โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ โรงเรียนวิชาวดี และโรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม นับต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 7 โดยปี 2560 เป็นปีแรกที่บุตรพนักงานมีโอกาสสร้างสรรค์ส่งผลงานเข้าประกวดด้วย ภายใต้หัวข้อ “ภาพนี้เพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช<br /> สำหรับผู้ชนะ กลุ่ม จ.นครนายก รางวัลที่ 1 ด.ญ.พรธิดา โสภา ป.6 โรงเรียนวัดท่าด่าน รางวัลที่ 2 ด.ญ.ขวัญเรือน สมสาย ป.6 โรงเรียนวัดท่าด่าน รางวัลชมเชย ด.ญ.ภัทรดา บุญมั่น ป.6 โรงเรียนวัดท่าด่าน กลุ่ม จ.นครสวรรค์ รางวัลที่ 1 ด.ช.นพดล เมืองเปลี่ยน ป.6 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ รางวัลที่ 2 ด.ญ.นิรนรรณ์ ประทุมนันท์ ป.6 โรงเรียนวัดเขามโน รางวัลชมเชย ด.ช.ณัฐวุฒิ รักกลิ่น ป.6 โรงเรียนวิชาวดี และกลุ่มบุตรพนักงาน รางวัลที่ 1 ด.ช.วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.1 บุตรคุณวีรมน นพจินดา รางวัลที่ 2 ด.ช.ปยุต ปิยะวงศ์ ป.3 บุตรคุณรุจิรา ปิยะวงศ์ และรางวัลชมเชย ด.ญ.ชัญญา บุญจันทร์ ป.4 บุตรคุณนิศานาถ สาคร โดยได้รับทุนการศึกษา 3,000, 2,000 และ 1,000 บาท ตามลำดับ พร้อมเกียรติบัตร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป และประธาน มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ทีมกรุ๊ป-SCG ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

ทีมกรุ๊ปมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะคืนประโยชน์ให้กับสังคม ภายหลังที่ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง บริษัท ปูนซิเมนท์ไทย จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เมื่อช่วงเดือนธันธาคม 2559<br /> ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำโดยนายประสงค์ หวังรัตนปราณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ไปร่วมทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมกับ SCG นำโดยนายมนสิช สาริกะภูติ ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ในเครือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และพนักงานจิตอาสา เอสซีจี สร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งเป็นฝายกึ่งถาวร ณ เขาคร่าว ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมี นายถุงเงิน ศรีมาลา ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

ปันน้ำใจให้โอกาสทางการศึกษา

ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ สนับสนุนทุนการศึกษาปันน้ำใจให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก และนครสวรรค์ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12<br /> สำหรับปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป และประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับนายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ไปมอบทุนการศึกษาและจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนที่ทีมกรุ๊ปอุปถัมภ์ ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน โรงเรียนวัดท่าชัย โรงเรียนวัดวังยายฉิม และโรงเรียนวัดหุบเมย ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก<br /> สำหรับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนวิชาวดี โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม และโรงเรียนวัดเขามโน เมื่อวันที่ 16 และ 26 มิถุนายน 2560 ตามลำดับ<br />

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

สถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้เมื่อช่วงต้นปี 2560 มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ทีมกรุ๊ป โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันบริจาคเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 187,620 บาท สมทบผ่านทางสภากาชาดไทย โดยคุณรุ่งทิพย์ ควงยุตมงคล ผู้อำนวยการ ฝ่ายแบรนด์และสื่อสารการตลาด ในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนนำไปมอบให้แก่หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหารายได้ ณ ห้องรับรอง สำนักจัดหารายได้สภากาชาดไทย

กฟผ. ทีมกรุ๊ป มอบทุนโรงเรียนวัดพรุศรี

คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น กรรมการ ทีมกรุ๊ป และรองประธานกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ และคุณศานิต ด่านศมสถิต ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสององค์กรมอบทุนการศึกษาพร้อมคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน และโรงเรียนวัดพรุศรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีคุณณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากเมื่อเดือนมิถุนายน 2559

ศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ ปีที่ 5

โรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ทีมกรุ๊ป จัดกิจกรรม “ศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ” นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาศึกษาดูงานที่ทีมกรุ๊ปต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป ประธานมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานทีมกรุ๊ป ถนนนวลจันทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมจัดการบรรยายพิเศษ “เปิดโลกวิศวกร” โดย ดร.อภิชาติ สระมูล รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ทรัพยากรมนุษย์ บอกเล่าประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาด้านวิศวกรรมต่อไป<br /> จากนั้นนำคณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมดูงานด้านวิศวกรรม และสัมผัสประสบการณ์จากผู้ประกอบอาชีพโดยตรง ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณศานิต ด่านสมสถิต ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต คุณวิภพ ภาณุอำไพ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และคณะ มาให้การต้อนรับและคุณพัฒน์ภูมิ คุ้มสะอาด วิทยากรระดับ 4 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บรรยายภาพรวมและนำชมโรงไฟฟ้า

มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป และประธานมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำคณะผู้บริหารและพนักงานจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ให้แก่โรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ 9 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) มาร่วมกิจกรรมหลังจากที่ได้มีการลงนามความร่วมมือกันทางวิชาการ

ทีมกรุ๊ปจับมือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) จัด “ค่ายเยาวชนรู้รักษ์พลังงานอาเซียน”

ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) จัด “ค่ายเยาวชนรู้รักษ์พลังงานอาเซียน” ให้ความรู้ ความเข้าใจการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 39 คน จากโรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ของทีมกรุ๊ป 4 แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน โรงเรียนวัดท่าชัย โรงเรียนวัดวังยายฉิม และโรงเรียนวัดหุบเมย ณ โรงเรียนวัดท่าด่าน ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 โดยได้รับเกียรติ จากคุณพีรวัธน์ เปรมชื่น กรรมการบริหาร ทีมกรุ๊ป และรองประธานกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน และ คุณศานิต ด่านศมสถิต ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง พร้อมคณะวิทยากรจาก กฟผ. มาร่วมกิจกรรมและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน”

ทีมกรุ๊ปร่วมปลูกปะการังและปล่อยปลา

ทีมกรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรม TEAM GROUP Family Day ปลูกปะการังและปล่อยปลา นำโดย คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมปลูกปะการังและปล่อยปลา ณ กิจการ การท่องเที่ยว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี น.ท. สุรพล บุญเรือง พร้อมคณะวิทยากร จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ