A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home สารจากเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานกรรมการ

คุณชวลิต จันทรรัตน์

รองประธานอาวุธโสฝ่ายบริหาร

ทีมกรุ๊ป เป็นบริษัทที่ปรึกษาแบบบูรณาการ ที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า 40 ปี ปัจจุบันเราก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำระดับหนึ่งในสามของภูมิภาคอาเซียน ที่ผ่านมาตลอด 4 ทศวรรษ เราได้ทำงานโครงการพัฒนาต่างๆ ประสบความสำเร็จอย่างดีและมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้ามากถึง 2,500 โครงการ  วันนี้ผมและคณะกรรมการบริหารต้องขอขอบคุณลูกค้าที่เชื่อมั่นและมั่นใจให้เราเข้าไปให้บริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการ เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่านไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ อย่างต่อเนื่องเสมอมา

 

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน เรามีพนักงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งที่เป็นวิศวกรและนักวิชาการในสาขาต่างๆ ที่เป็นพนักงานประจำมากกว่า 1,500 คน เรามีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากรอย่างต่อเนื่องด้านวิชาการ ให้การปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานในระดับสากล นอกจากนี้เราได้พัฒนาด้านการบริหารจัดการให้เป็นทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีความมั่นใจในการดำเนินงาน พร้อมก้าวไปข้างหน้า เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียนตามแผนยุทธศาสตร์สู่วิสัยทัศน์ 2020 ที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

 

โอกาสและความท้าทาย ทำให้เรามุ่งขยายฐานธุรกิจ สร้างเครือข่าย และผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตร อีกทั้งมีการพัฒนาและนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการทำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลงานของเรา 

 

การให้บริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการของเรานั้นเป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ทุกขั้นตอนครอบคลุมงานด้านที่ปรึกษาตั้งแต่ งานศึกษา ออกแบบ(Study & Design) งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม(Environmental and Social Impact Assessment: ESIA) การบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง(Project Management & Construction Supervision) และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง(Related Business)  ใน 5 สาขางานหลัก ได้แก่ ด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านอาคารและสาธารณูปโภค ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน 

 

ด้วยประสบการณ์ขององค์กร และบุคคลากร ที่มีมาอย่างยาวนานในหลากหลายสาขา ทำให้ทีมกรุ๊ป เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง สามารถยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และพร้อมที่จะก้าวทะยานต่อไปอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นและตั้งใจสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทุ่มเทเพื่อก้าวสู่ความเป็นบริษัทข้ามชาติ เป็นผู้นำบริษัทที่ปรึกษาแบบบูรณาการด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในภูมิภาคอาเซียน เป็นองค์กรที่พัฒนาแล้ว มีบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเราจะขับเคลื่อนองค์กรไปพร้อมกับการเติบโตของประเทศ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดไป

 

คุณชวลิต จันทรรัตน์