โครงการอาคารสำนักงานและอาคารเก็บสินค้า ABSS

เจ้าของงาน : บริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาส์เซอร์ จำกัด
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาส์เซอร์ จำกัด ให้จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังสินค้า รวมงานระบบสาธารณูปโภค งานที่จอดรถ งานถนนและรั้ว ตั้งอยู่ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร