โครงการ Chapter One: The Campus ลาดพร้าว 1

เจ้าของงาน : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Chapter One: The Campus ลาดพร้าว 1 เป็นหนึ่งในโครงการกลุ่ม “Chapter One” ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นอาคารที่พักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินงานจัดการโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมา รวมถึงการบริหารโครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้