โครงการก่อสร้าง สิงห์ Club House และอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของงาน : บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจาก บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด ให้บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคาร Club House จำนวน 1 หลังอาคาร Driving  Range จำนวน 1 หลัง อาคาร Caddy จำนวน 1 หลัง รวมถึงงานถนน ระบบระบายน้ำ และงานสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 4,800 ตารางเมตรในจังหวัดขอนแก่น