โรงงานแห่งใหม่ ของบริษัท บันได อินดัสเตรียล จำกัด

เจ้าของงาน : บริษัท บันได อินดัสเตรียล จำกัด
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท บันได อินดัสเตรียล จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ภายในจังหวัด สมุทรปราการ ประกอบด้วย อาคารโรงผลิต สูง 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารสำนักงาน สูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคารป้อมยามสูง 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร งานระบบสาธารณูปโภค งานถนนและรั้ว รวมเป็นพื้นที่กว่า 16,000 ตารางเมตร

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้รับการว่าจ้างสำหรับการบริหารโครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงาน ก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้