โครงการสะพานลอยรถยนต์เชื่อมทางออก ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์กับทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนรามอินทรา)

เจ้าของงาน : บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ให้บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้