โรงงานฮีทเทค นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของงาน : บริษัท ฮีทเทค จำกัด
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ฮีทเทค จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้างโครงการขยายโรงงานฮีทเทค เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี รวมเป็นพื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้รับการว่าจ้างสำหรับการบริหารโครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงาน ก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้