โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน CTC

เจ้าของงาน : บริษัท ซีทีซี แอสเสท จำกัด
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างการ

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท ซีทีซี แอสเสท จำกัด  ให้จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสำนักงาน โดยเป็นโครงสร้างเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น งานระบบสาธารณูปโภค งานที่จอดรถ งานถนนและลานโล่ง รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางเมตร ในพื้นที่ติดถนนรามอินทรา ซอย 51 กรุงเทพมหานคร