โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ Endress & Hauser

เจ้าของงาน : บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด ให้จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังสินค้า รวมงานระบบสาธารณูปโภค งานที่จอดรถ งานถนนและรั้ว ในพื้นที่ติดถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลหมาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี