โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยากระต่ายบิน

เจ้าของงาน : บริษัท ห้างยาไทย 1942 จำกัด
ผู้ดำเนินการ : ทีมกรุ๊ป และบริษัทในเครือ
ขอบเขตบริการ : ออกแบบรวมก่อสร้าง (Turnkey service)

บริษัท ห้างยาไทย 1942 จำกัด มีความประสงค์ในการที่จะย้ายฐานการผลิตจากโรงงานผลิตยาเดิม ซึ่งตั้งอยู่บนเลขที่ 77 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ไปตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากโรงงานผลิตยาเดิมไม่สามารถรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ได้ในอนาคต 

 

ทีมกรุ๊ปจึง ได้รับการว่าจ้างเพื่อดำเนินการออกแบบรายละเอียด และร่วมกับผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตยาแห่งใหม่จนแล้วเสร็จ สามารถเริ่มการผลิตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยบริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากทีมกรุ๊ปให้ดำเนินงานในส่วนของการควบคุมงานก่อสร้างของผู้ รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้