โครงการก่อสร้างถนน Logistic ภายในโรงงานขอนแก่นบริวเวอรี่

เจ้าของงาน : บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด สำหรับการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างถนนภายในโรงงานขอนแก่นบริวเวอรี่ จ.ขอนแก่น ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้