โครงการสำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

โครงการมหาสารคามเบเวอเรช

เจ้าของงาน : บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด มีความประสงค์จะขยายกำลังการผลิตโซดาและน้ำดื่ม โดยจะทำการก่อสร้างโรงงานผลิตพร้อมระบบเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ภายในพื้นที่หมู่ที่ 18 บ้านใหม่หนองจาน ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประกอบด้วยอาคารผลิตและบรรจุ คลังเก็บสินค้า อาคารโรงอาหาร อาคารเตาไอน้ำและระบบอัดอากาศ โรงเก็บขยะ อาคารบำบัดน้ำทิ้ง รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายนอกอาคาร รวมเป็นพื้นที่กว่า 200,000 ตารางเมตร

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้รับการว่าจ้างสำหรับดำเนินงานจัดการโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมา รวมถึงการบริหารโครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมา ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้