โรงงานไทยไดโฮ Nihon-Isued และ Kohbyo

เจ้าของงาน : บริษัท นิฮอน-อิสุเอด (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท นิฮอน-อิสุเอด (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานพาหนะ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ มีความประสงค์มีความประสงค์จะก่อสร้างโรงงานเพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจ ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตนคร ชลบุรี ประกอบด้วย อาคารโรงผลิต สูง 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารป้อมยามสูง 1 ชั้น  จำนวน 1 อาคาร  งานระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ งานถนนและโรงจอดรถภายในโรงงาน รวมเป็นพื้นที่กว่า 2,515 ตารางเมตร

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้รับการว่าจ้างสำหรับการบริหารโครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงาน ก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้