โครงการ ออกแบบรายละเอียด บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างงานสาธารณูปโภคสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ตามแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ 118 ไร่

เจ้าของงาน : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินการ : ทีมกรุ๊ป และบริษัทในเครือ
ขอบเขตบริการ : ปรับปรุงแบบของแผนแม่บท (Master Plan) ออกแบบรายละเอียด จัดทำเอกสารการประมูล ประเมินผลข้อเสนอและคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง และบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

ปตท. มีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงงานถนน งานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนงานสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ภายในพื้นที่ 118 ไร่ ของสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรองรับอาคารต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทีมกรุ๊ปจึงได้รับการว่าจ้างเพื่อดำเนินการปรับปรุงแบบของแผนแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ 118 ไร่ ออกแบบรายละเอียด จัดทำเอกสารการประมูล ประเมินผลข้อเสนอและคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง รวมไปถึงการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง ที่บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากทีมกรุ๊ปให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน