โครงการ Plum Condo บางใหญ่ สเตชั่น

เจ้าของงาน : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Plum Condo บางใหญ่ สเตชั่น เป็นหนึ่งในโครงการกลุ่ม “Plum Condo” ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นอาคารที่พักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงชนบท นนทบุรี 1009 

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินงานจัดการโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมา รวมถึงการบริหารโครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมา ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้