โครงการ Plum Sena

เจ้าของงาน : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะทำการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น ก่อสร้างด้วยระบบ Full Precast จำนวน 2 อาคาร ห้องชุดพักอาศัยประมาณ 396 ห้อง รวมพื้นที่ก่อสร้าง ประมาณ 17,256 ตาราง มีที่ตั้งติดถนนเสนานิคม 1 ซอย12 แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้รับการว่าจ้างสำหรับดำเนินงานจัดการโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมา รวมถึงการบริหารโครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้