โครงการ ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค (RDC) จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของงาน : บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการผลิตและการตลาด จึงจำเป็นต้องใช้ระบบการขนส่งสินค้าเพื่อไปสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องจัดสร้างศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค 3 แห่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ลำพูน และสุราษฎร์ธานี

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้รับการว่าจ้างสำหรับดำเนินงานจัดการโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง คัดเลือกผู้ออกแบบ จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมา รวมถึงการบริหารโครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้