โครงการ RHYTHM Asoke II

เจ้าของงาน : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะทำการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สูง 32 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ประกอบด้วย ชั้นจอดรถบนดิน 7 ชั้น ชั้นพักอาศัย 24 ชั้น (ชั้น 8 – 31) Lobby ชั้น Ground ส่วน Facility ชั้น 8 และห้องเครื่องชั้น 32 รวมเป็นพื้นที่กว่า 23,000 ตารางเมตร มีที่ตั้งติดถนนอโศก กรุงเทพมหานคร

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้รับการว่าจ้างสำหรับดำเนินงานจัดการโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมา รวมถึงการบริหารโครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมา ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้