โครงการระบบระบายน้ำ Siamkraft Phase 2

เจ้าของงาน : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินการ : ทีมกรุ๊ป และบริษัทในเครือ
ขอบเขตบริการ : ควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ได้มีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก ส่วนที่ 2 เป็นงานก่อสร้างต่อเนื่องจากงานวางท่อภายในโรงงานสยามคราฟท์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (ส่วนที่ 1) โดยงานในส่วนที่ 2 นี้ ประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำแห่งที่ 1 งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำ งานวางท่อระบายน้ำ (เริ่มที่ประตูระบายน้ำ กม.0+947.523 ถึงแม่น้ำแม่กลอง กม.1+876) และงานก่อสร้างอาคารทิ้งน้ำ (Out Fall)

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้รับการว่าจ้างสำหรับดำเนินงานในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้