โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าของงาน : มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างการ

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม มีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างศูนย์อบรมเยาวชน สำหรับเป็นสถานที่อบรมเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยโครงการประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคารที่พักอุบาสกและอุบาสิกา ณ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้รับการว่าจ้างสำหรับดำเนินงานจัดการโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมา รวมถึงการบริหารโครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้